Учредителен акт

ФОНДАЦИЯ „МЛАДИ МЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(приет на 22.07.2020г.)

Аз, долуподписаният д-р Динко Младенов Господинов,

Воден от моралното чувство за съпричастност и взаимопомощ между хората, в името на професионалния дълг към идните поколения, реших да основа фондация „Млади медици за България“, за да може чрез дейността си тя да подпомага и насърчава развитието, професионалните качества, знания и морал у младите медицински специалисти. в Република България.

За създаването на фондация „Млади медици за България“ едностранно и безвъзмездно дарявам сумата от 10 000лв. (десет хиляди лева) за постигане на предвидените при учредяването й цели.

I. Общи положения

Чл. 1. Фондация „МЛАДИ МЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ е независима, доброволна организация, юридическо лице с нестопанска с цел, в която могат да участват български и чуждестранни физически, и юридически лица.

Чл. 2. Фондацията се учредява с акт на дарение с акт на дарение в размер на

10 000лв. (десет хиляди лева) от дарителя д-р Динко Младенов Господинов.

II. Наименование, седалище, адрес на управление и срок

Чл. 3. Наименованието на фондацията е „МЛАДИ МЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“. То се поставя на всички официални документи, издавани от нейно име, печата, бланките и кореспонденцията на фондацията.

Чл. 4. Наименованието на фондацията може да бъде изписвано и на английски език по следния начин: „YOUNG MEDICS FOR BULGARIA“ FOUNDATION

Чл. 5. (1) Седалището на фондацията е: област Пловдив, община Пловдив.

(2) Адресът на управление на фондацията е: град Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 21

Чл. 6. Дейността на фондацията не се ограничава със срок или с друго прекратително условие.

III. Определение на дейността

Чл. 7. Фондацията осъществява дейност в частна полза.

IV. Предмет на дейност

Чл. 8. Предметът на дейност на фондацията е: Подпомагане професионалното и кариерно развитие на младите медици в Република България.

V. Цели на фондацията

Чл. 9. Целите на фондацията са:

1. финансова подкрепа и мотивиране на студенти-медици да работят по специалността си в Република България след своето дипломиране;

2. предоставяне на финансова подкрепа на студенти-медици, желаещи да работят по време на своето следване;

3. финансова подкрепа и мотивация на новозавършили български медици да останат на работа в Република България;

4. финансова подкрепа и мотивация на новозавършили чуждестранни медици да останат и работят в Република България;

5. финансова подкрепа и мотивация на млади медици да работят (вкл. и почасово) в медицински центрове и болници, извън университетските и областни градове;

6. финансова подкрепа и мотивация на млади медици от етническите групи в Република България за работа (вкл. и почасово) и в родните си населени места и райони;

7. финансова подкрепа и мотивация на специализиращите млади лекари да продължат кариерата си в Република България.

8. финансова подкрепа и мотивация на млади лекари, работещи в чужбина да се завърнат и продължат кариерата си в Република България.

9. финансова подкрепа и мотивация на млади лекари от българските общности в чужбина да продължат кариерата си в Република България.

VI. Средства за постигане на целите на фондацията. Финансиране

Чл. 10. Фондацията се учредява с първоначално имущество, придобито от дарението на учредителя д-р Динко Младенов Господинов, в размер на

10 000лв. (десет хиляди лева).

Чл. 11. За постигане на своите цели фондацията осъществява следните дейности:

1. информационно разпространение (вкл. и медийно) за дейността на фондацията;

2. провеждане на симпозиуми, семинари, конгреси и други форми на конферентна дейност;

3. провеждане на всякакви легални и разрешени от закона мероприятия с цел набиране на финансови средства.

4. привличане физически и юридически лица, споделящи целите на фондацията и мотивирани да помагат;

5. взаимодействие и сътрудничество с Медицински университети, болници и медицински центрове.

6. взаимодействие и сътрудничество с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, както и други заинтересовани правителствени и неправителствени организации;

7. изпълнение на проекти (вкл. и проекти на Европейския съюз) с набиране и усвояване на средства за целите на фондацията;

8. всички останали, незабранени със закон дейности за постигане на основните цели на сдружението.

Чл. 12. (1) Фондацията извършва допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната й дейност.

(2) Стопанската дейност на фондацията е с предмет: проучвания, консултации, анализи, организиране на семинари и конференции, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.

(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на фондацията, без възможност за разпределяне на печалба.

Чл. 13. Имуществото на фондацията се образува от:

1. дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица;

2. спонсорство, субсидии, дивиденти, лихви;

3. приходи от разработване на проекти, програми, публикации, проучвания, консултации, информационно-издателска и рекламна дейност;

4. право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, облигационни вземания, права върху интелектуална собственост, ценни книги и други;

5. други приходи и постъпления, реализирани съгласно установения от закона ред.

Чл. 14. Фондацията поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското законодателство и изискванията на дарителите.

VII. Органи на фондацията

Чл. 15. Органите на фондацията са:

1. Управителен съвет – върховен колективен орган;

2. Управител – едноличен управителен орган.

Чл. 16. (1) В органите на фондацията може да бъде избрано, без оглед на гражданството, всяко дееспособно физическо лице, което приема целите на фондацията, желае да работи за тяхното осъществяване и не е осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(2) За член на управителния съвет на фондацията може да бъде избрано и всяко юридическо лице, което участва в дейността чрез своя представител.

(3) Преди избирането си, членовете на органите подават заявление, с което потвърждават обстоятелствата по ал. 2 и представят свидетелство за съдимост. Същото правило се прилага и по отношение на лица, представляващи юридическо лице.

(4) Членовете на органите продължават да изпълняват своите функции и след изтичането на техния мандат, до избирането на нови членове.

VIII. Управителен съвет

Чл. 17. (1) Управителният съвет е върховният колективен орган на фондацията.

(2) Членовете на управителния съветът се назначават от учредителя за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на управителния съвет могат да бъдат преназначавани без ограничение в поредността и броя на мандатите.

Чл. 18. (1) Управителният съвет се състои от поне 3 (три) физически лица, в това число управителя, който изпълнява функциите на председател на управителния съвет.

Чл. 19. (1) Управителният съвет се свиква от управителя или негов пълномощник на редовно заседание поне веднъж месечно с писмена покана до всеки от членовете, връчена по начин, удостоверяващ получаването й, като в поканата се указват мястото, датата и часа на заседанието, както и дневния ред.

(2) Извънредни заседания се свикват от управителя в неотложни случаи.

(3) Заседанието на управителния съвет се ръководи от управителя, а в нeгово отсъствие от друг член на управителния съвет.

(4) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове. Това не се отнася за решенията, за които се изисква единодушие.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието.

(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(7) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията разпореждането с имуществото и решенията във връзка с реда и организирането на дейността – с мнозинство от всички членове.

(8) Протоколите от заседанията на управителния съвет се завеждат в специална протоколна книга, която се съхранява от управителя на фондацията или друго лице, определено с решение на управителния съвет.

(9) Решенията на УС влизат в сила веднага след приемането им, освен в случаите, когато от решението следва друго.

Чл. 20. (1) Управителният съвет:

1. разпределя ресорите на дейност на всеки от своите членовете;

2. прави предложение за промени в своята численост и състав, прави предложения за изменения и допълнения в учредителния акт, които се одобряват от учредителя;

3. образува помощни органи за осъществяване на дейността на фондацията и определя персоналния им състав;

4. определя или изменя седалището и адреса на управление на фондацията, както и взема решения за създаване на клонове на фондацията в страната и чужбина;

4. приема правилник и други актове във връзка с дейността и постигането на целите на фондацията;

5. приема ежегодно план за дейността на фондацията и нейния бюджет;

6. определя начина за разходване средствата на фондацията в съответствие със закона и целите й;

7. приема програми за дейността на фондацията;

8. приема ежегодния отчет на управителя за дейността на фондацията;

9. управлява имуществото на фондацията и взема решение за разпореждане с него;

10. определя реда и организира извършването на дейността на фондацията и носи отговорност за това;

11. решава други въпроси, свързани с дейността на фондацията.

IX. Управител на фондацията

Чл. 21. (1) За управител на фондацията се определя нейният учредител –

д-р Динко Младенов Господинов.

(2) Управителят изпълнява функциите на управителен орган и има правата и задълженията на председател на управителния съвет.

(3) Управителят има следните права:

1. свиква заседанията на управителния съвет и ги ръководи;

2. ръководи работата на управителния съвет;

3. внася в управителния съвет предложения за развитие и усъвършенстване дейността на фондацията;

4. одобрява всички вътрешни документи, свързани с организацията на дейността на фондацията;

5. организира дейността на фондацията, осъществява оперативното й управление и ръководство и управлява нейното имущество в съответствие с правата, дадени му от управителния съвет;

6. изработва и предлага на управителния съвет годишна програма и бюджет на фондацията;

7. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;

8. организира усвояването и разпределянето на бюджета на фондацията в съответствие с устава, програмите и други правилници и наредби, утвърдени от управителния съвет;

9. изготвя отчет за дейността на фондацията;

10. изготвя щатното разписание на персонала на фондацията и сключва трудови и граждански договори със служителите и сътрудниците на фондацията, освобождава, стимулира, командирова, назначава и уволнява щатни служители на фондацията;

11. командирова в страната и чужбина членове на управителния съвет за осъществяване целите на фондацията.

Чл. 22. Управителният съвет може да избере измежду членовете си заместник-председател на управителния съвет за периода на мандата си.

X. Представителство

Чл. 23. Фондацията се представлява пред третите лица от своя управител – д-р Динко Младенов Господинов

XI. Книги на фондацията

Чл. 24. Фондацията води, поддържа и съхранява задължителните счетоводни книги, книга за протоколите на заседанията на общото събрание и почетна книга за дарения и завещания.

Чл. 25. Всички книги на фондацията се съхраняват в нейния офис и са достъпни за членовете на общото събрание.

Чл. 26. Фондацията притежава собствен знак (лого), печат и банкови сметки.

XII. Прекратяване и ликвидация

Чл. 27. (1) Фондацията се прекратява в случаите, предвидени от закона.

(2) При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация от ликвидатор(и), назначени от общото събрание.

(3) Кредиторите се удовлетворяват от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество, собственост на фондацията.

Чл. 28. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено от общото събрание, извършващо дейност в обществена полза с цел еднаква или близка на целта на фондацията.

XIII. Допълнителна разпоредба

§1. По смисъла на настоящия учредителен акт „Млади Медици“ са всички физически лица на възраст до 35 години, учещи и/или работещи по Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицински сестри, Медицински и рентгенови лаборанти, Рехабилитатори,Зъботехници и Инструктори по хранене.

Членове на УС на фондация „МЛАДИ МЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ”:

ДИНКО МЛАДЕНОВ ГОСПОДИНОВ

НИКОЛА СТЕФАНОВ МАРКОВ

АНЕТА СТЕФАНОВA СЛАВОВА

ВАСИЛ ИЛИЕВ БУДЕВ

ЦВЕТА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА

МЛАДЕН ДИНКОВ МЛАДЕНОВ