Приоритет

Стратегическа цел на фондация Млади медици за България е да привлечем по-голяма сума дарения за да подкрепим и съответно по-голям брой млади медици.
Така ще постигнем  по-широко представителство с приоритетната цел иницииране на  нормативини и законови промени за::

 • Двойно увеличение на сегашната стартова заплата на лекарите -специализанти
 • Достъпна специализация по държавна поръчка на всички новозавършващи лекари
 • Равнопоставеност на младите медици във всички аспекти (вкл. и финансови) на работния процес, както и заплащане на допълнителния и извънреден труд., с което ще се премахнат сега съществуващите огромни диспропорции в заплащането на лекарския труд.
 • Двойно увеличение на сегашната стартова заплата за специалистите по здравни грижи, лаборанти и рехабилитатори

И всичко това да допринесе повече млади медици да останат в България.

Младите лекари от ФММБ с предложения за радикални промени в Наредбата за специализация:

 • Да се осигури специализация по държавна поръчка на всички новозавършващи лекари
 • Месечното възнаграждение на специализанта да бъде 4 минимални работни заплати, като то може да бъде финансирано 50% от държавата и 50% от лечебното заведение.
 • Да се прекрати масовата практика с полагането на безконтролен и в повечето случаи нерегламентиран, безплатен и нефигуриращ в лекарските графици извънреден труд от страна на лекарите специализанти.
 • Равнопоставеност на младите медици във всички аспекти (вкл. и финансови) на работния процес, както и заплащане на допълнителния и извънреден труд, с което ще се премахнат сега съществуващите огромни диспропорции в заплащането на лекарския труд.
 • Базите за обучение и лечебните заведения да организират приема на специализанти на места, финансирани от държавата така, че обучението на специализантите да започне съответно ( с промяна на датите) – не по късно от 31 април, съответно 31 ноември на календарната година в която са издадени заповедите.
 • Отпадане на условието, специалистите за които са предоставени средства за специализация да бъдат задължени да останат на работа в съответното лечебно заведение след приключване на периода на специализацията.
 • Специализантът да има право да отчита по време на специализацията си извършените от него мед. интервенции и манипулации пред НЗОК.
 • Да се обособят центрове-лечебни заведения за специализация по Дентална медицина на места различни от университетите.
 • Измененията и допълненията на Наредба 1 да са относими и за вече действащите Договори за специализация